KANDIDATO, DALYVAUJANČIO TIK VIENOJE ATRANKOJE, SUTIKIMAS

Suvokdami ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, rinksime ir tvarkysime tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkysime teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, sieksime, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami kitiems asmenims be teisėto pagrindo.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikysimės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

KOKIU TIKSLU MES TVARKYSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti, ar Jūsų išsilavinimas, kvalifikacija, patirtis, įgūdžiai, asmeninės ir kitos savybės atitinka darbdavio reikalavimus, t.y., ar Jūs tinkate UAB „Advantus“ kliento (toliau – Klientas), ieškančio kandidatų konkrečiai pozicijai užimti ir kurio skelbiamoje atrankoje Jūs dalyvaujate. Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis siekdami įvertinti, ar Jūs tinkate šiam darbui, ir pristatyti Jus Klientui.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKYSIME?

Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, turimą kvalifikaciją ir įgūdžius, patirtį, profesiją, dabar užimamas ir anksčiau užimtas pareigas, asmenines bei kitas savybes, el. pašto adresą, telefono numerį, Jūsų bendravimo su mumis ir darbdaviu informaciją, Jūsų vertinimo rezultatus, Jūsų atvaizdą (nuotrauką). Garso ir vaizdo įrašai gali būti tvarkomi tik gavus papildomą Jūsų sutikimą.

IŠ KUR MES RINKSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis mes gausime iš skirtingų šaltinių. Dažniausiai – iš Jūsų paties (-čios), kai Jūs mums pateiksite savo gyvenimo aprašymą (CV), dalyvausite pokalbiuose su mumis ir/ar Klientu ar, bendraudami telefonu, el. paštu ar kitomis priemonėmis, atsakinėsite į klausimus.

Jūsų duomenis mes taip pat gausime iš trečiųjų asmenų, pvz. Jūsų buvusių ar esamų kolegų, darbdavių ar Jus rekomenduojančių asmenų, tačiau šiais būdais informaciją ir duomenis apie Jus mes rinksime tik Jus iš anksto apie tai informavę.

Jūsų duomenis mes rinksime ir iš kitų šaltinių, pvz., interneto svetainių, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, duomenų registrų.

Visais būdais gautus duomenis mes galėsime apjungti siekdami turėti išsamią ir teisingą informaciją apie Jus.

KAM MES PERDUOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis mes perduosime Klientui. Kartu su mumis Klientas bus Jūsų asmens duomenų valdytojas. Klientui mes neperduosime daugiau Jūsų asmens duomenų nei tvarkysime šio sutikimo pagrindu. Su Klientu mes esame sudarę sutartį, kuria abi šalys įsipareigoja saugoti Jūsų asmens duomenis.

Be to, Jūsų asmens duomenis mes galėsime perduoti kitiems asmenis, kurie mums teikia paslaugas, reikalingas mūsų veiklai vykdyti, pvz. techninių paslaugų ir debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams.

KIEK LAIKO MES TVARKYSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau nei 6 mėnesius po to, kai baigsis kandidatų atranka į šiame sutikime nurodytą darbo vietą.

Jei Jūs sutiksite, jog Jūsų asmens duomenis tvarkytume ir kitų mūsų vykdomų atrankų tikslais, Jūsų asmens duomenis mes tvarkysime ne ilgiau nei 5 metus nuo šio sutikimo gavimo dienos. Jei Jūs bet kuriuo metu pareikšite pageidavimą, jog mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes tai padarysime. Visgi archyvavimo ir sutarties su savo Klientu vykdymo tikslais mes galime saugoti Jūsų duomenis iki 10 metų nuo šio sutikimo gavimo dienos.

AR MES NAUDOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus. Duomenis naudosime tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų būti Jums naudingi.

Šiuo tikslu mes tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, lytį, amžių, Jūsų išsilavinimą, patirtį, profesiją, dabartines ir anksčiau užimtas pareigas.

Duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Jūs bet kada galite atšaukti susisiekdami su mumis el. paštu: info@nordic.com

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis el. paštu: info@nordic.com